Kojonkulman Kyläyhdistys ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kojonkulman kyläyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Loimaa ja toimialueena Kojonkulma.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueensa monipuolinen kehittäminen. Yhdistys pyrkii lisäämään toimialueensa asukkaiden harrastus- ja kulttuuritoimintaa, yhteistyötä ja omatoimisuutta. Toimialueensa asukkaiden edustajana yhdistys pyrkii vaikuttamaan ja osallistumaan aluetta koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä pitämällä yhteyttä kuntaan ja muihin sidosryhmiin.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä talkoita, tiedotus, virkistys- ja koulutustilaisuuksia, retkiä, liikuntapalveluita ja juhlia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi järjestää kylämarkkinoita, tempauksia, sekä asianmukaiset luvat saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi toimintaansa varten omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat kaikki Kojonkulmalla asuvat henkilöt. Kaikki kyläläiset ovat oikeutettuja kyäyhdistyksen järjestämiin palveluihin ja osallistumaan toimintaan.

Yhdistys voi kerätä jäsenmaksua.

4§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja kuudesta kymmeneen (6-10) jäsentä. Jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Puheenjohtaja ja muut kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet ovat erovuoroisia kahden (2) vuoden jälkeen. Puheenjohtajana ja/tai hallituksen jäsenenä voi olla vain 8 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen jäsen voidaan uudelleen valita hallitukseen vasta 1 välivuoden jälkeen. Yhdistyksen kokouksella on mahdollisuus valita passiivisen (kokouksista jatkuvasti poissa olevan) jäsenen tilalle uusi.

Kyläuutisten tekijät ovat hallituksen kunniajäseniä.
Kyläyhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Kyläyhdistyksen hallitus voi nimetä avukseen jaostoja erilaisia tapahtumia varten. Jaostoihin voidaan nimetä myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä.

Kyläyhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi kyläyhdistyksen hallituksen jäsentä

 

Kyläyhdistyksen hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaalissa kuitenkin arpa.

Kyläyhdistyksen hallituksen jäsenen tulee olla vakituisesti yhdistyksen toimialueella asuva. Kyläyhdistyksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

5§ Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai sihteeri.

6§ Tilit ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa kyläyhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ Kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle kyläyhdistyksen hallitus. Kokouskutsu julkaistaan paikallislehdessä tai kyläuutisissa vähintään neljä päivää ennen kokousta.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous eli kyläkokous pidetään hallituksen määräämänä aikana ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kyläkokous pidet”n, kun kylätoimikunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

9§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1§  Kokouksen avaus

2§  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3§  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4§  Esityslistan hyväksyminen

5§  Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta vuodelta

6§  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7§  Jäsenmaksusta päättäminen

8§  Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

9§  Kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valitseminen joka toinen vuosi.

10§  Kyläyhdistyksen hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle. (Jäsen on erovuorossa kahden hallitusvuoden jälkeen.) Samalla valitaan heille myös henkilökohtaiset varajäsenet

11§  Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta.

12§  Muut esille tulevat asiat

13§  Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti kylätoimikunnalle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätöksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta voi tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava kolme neljäsosaa (3⁄4 ) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään Kojonkulman viihtyvyyttä edistävään tarkoitukseen sen mukaan, kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.