Kojonkulman Kyläyhdistys ry:n säännöt

Sääntömuutokset on hyväksytty ylimääräisessä kokouksessa 10.10.2019

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kojonkulman kyläyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Loimaa ja toimialueena Kojonkulma.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueensa monipuolinen kehittäminen. Yhdistys pyrkii lisäämään toimialueensa asukkaiden harrastus- ja kulttuuritoimintaa, yhteistyötä ja omatoimisuutta. Toimialueensa asukkaiden edustajana yhdistys pyrkii vaikuttamaan ja osallistumaan aluetta koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä pitämällä yhteyttä kuntaan ja muihin sidosryhmiin.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä talkoita, tiedotus, virkistys- ja koulutustilaisuuksia, retkiä, liikuntapalveluita ja juhlia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi järjestää kylämarkkinoita, tempauksia, sekä asianmukaiset luvat saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi toimintaansa varten omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3§ Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Puheenjohtajana ja/tai hallituksen jäsenenä voi olla vain 8 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen jäsen voidaan uudelleen valita hallitukseen vasta 1 välivuoden jälkeen.

6§ Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen oikeuttaman henkilön kanssa.

7§ Tilit ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa kyläyhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8§ Kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle kyläyhdistyksen hallitus. Kokouskutsu julkaistaan paikallislehdessä tai kyläuutisissa vähintään neljä päivää ennen kokousta.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous eli kyläkokous pidetään hallituksen määräämänä aikana ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kyläkokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

10§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1§ Kokouksen avaus

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4§ Esityslistan hyväksyminen

5§ Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta vuodelta

6§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7§ Jäsenmaksusta sekä liittymismaksusta päättäminen

8§ Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

9§ Valitaan kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

10§ Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

12§ Muut esille tulevat asiat

13§ Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätöksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta voi tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava kolme neljäsosaa (3⁄4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään Kojonkulman viihtyvyyttä edistävään tarkoitukseen sen mukaan, kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.